Ingatlan kereső

Keresett kifejezés:
Kategória:

Ár (Ft):
min.:
max.:
Típus:
Alapterület (nm):
min.:
max.:
Szobák száma:
min.:
max.:
Emeletek száma:
min.:
max.:
Állapot:

Fűtés:
Komfort fokozat:
Adatvédelem

A Tájékoztatás célja


AzAdatkezelő által kezeltszemélyes adatokra vonatkozó részletes adatkezelési és adatvédelmi szabályokat a jelen személyes adatok védelméről szóló tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) tartalmazza.

AzAdatkezelő célja, hogy a személyes adatok pontos és biztonságos, valamint a vonatkozó nemzeti (különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: “Info tv.”)és európai uniós szabályoknak (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, a továbbiakban: „GDPR”) megfelelő kezelését biztosítsa.

A Tájékoztató hatálya valamennyi személyes adatra kiterjed kivéve a munkaviszonykörében, vagy azzal összefüggésben kezelt személyes adatokat, függetlenül az adat gyűjtésének, felhasználásának, rögzítésének, tárolásának, megsemmisítésének módjától, illetve függetlenül attól, hogy azok papír alapon vagy elektronikusan kerülnek tárolásra.

Az Érintettek köre


A Tájékoztató hatálya kiterjed az Adatkezelővel kapcsolatban álló magánszemély ügyfelekre és más érintettekre(továbbiakban együttesen: „Érintett”) akikkel kapcsolatosan az Adatkezelő bármilyen adatkezelést folytat.

A GDPR 13. és 14. cikke szerinti tájékoztatás

AAdatkezelő az egyes adatkezelési céljaihoz tartozó tájékoztató adatokat a jelen Tájékoztató mellékletében sorolja fel, így különösen:

-          az adatkezeléssel érintett személyes adatok kategóriáit,

-          az adatkezelés célját, jogalapját,

-          az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeit,

-          a címzettek (adatkezelők, közös adatkezelők, adatfeldolgozók, kiszervezett tevékenységet végzők, egyéb harmadik felek) kategóriáit, továbbá

-          az adatok tárolási idejére vonatkozó információkat.

A melléklet azt a célt szolgálják, hogy az Érintettek a rájuk vonatkozó adatkezelési célokkal kapcsolatos tájékoztatást könnyen átlátható, világos és lényegre törő formában is megkaphassák.

AzAdatkezelő által végzett egyes adatkezelési célok az alábbiak:

Az ügyfelekkel való kapcsolattartás

Az ügyfelek elektronikus úton történő tájékoztatása a cég szolgáltatásairól

 

A Tájékoztatóban foglaltak megismerése és betartása az Adatkezelő minden képviselője, tisztségviselője, megbízottja és adatfeldolgozója számára kötelező.

adatkezelési alapelvek, célok, jogalapok

Alapelvek, célok

AzAdatkezelő az ügyfelekkel és az érintettekkel kapcsolatosan kizárólag olyan adatokat kér be és tart nyilván, amelyek az Adatkezelő adatkezelési céljaiból elengedhetetlenszükségesek, lényegesek és az Érintettek személyhez fűződő jogait nem sértik.

AzÉrintettek személyes adatainak gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. AzAdatkezelő csak a szükséges mértékű személyes adatot kezelaz adatkezelési cél és jogalap együttes fennállásáig.

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatoknak pontosnak és - szükség esetén - naprakésznek kell lennie.

Az Adatkezelő  törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelését olyan technikai (elsősorban információ-biztonsági) vagy szervezési intézkedések alkalmazásával végezze, amelyek a személyes adatok biztonságát elősegítik.

Jogalap

AzAdatkezelő azÉrintett személyes adatait – ide nem értve a különleges adatokat - különösen az alábbi jogalapon kezelheti:

Hozzájárulás: AzAdatkezelő– amennyiben a hozzájárulás önkéntessége bizonyítható – hozzájárulást adhat személyes adatainak kezeléséhez (ennek mintáját az 1.sz. melléklet tartalmazza). AzÉrintett a hozzájárulását önkéntes alapon nyújtja, és jogosult azt bármikor visszavonni. A visszavonás az azt megelőzően végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Szerződés előkészítése, ill. szerződés teljesítése:Ez a jogalap alkalmazható a szerződésteljesítéséhez szükséges adatkezelések esetén, amelyben azÉrintett az egyik fél, vagy ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően azÉrintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

Jogi kötelezettség teljesítése: uniós vagy nemzeti jog által megkívánt adatkezelés.

Jogos érdek: ide tartoznak azAdatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelések. AzAdatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekét az adatkezelési célra vonatkozó Kivonat rögzíti. Jogos érdeken alapuló adatkezelés csak abban az esetben történhet, ha azAdatkezelő érdekmérlegelési tesztet készít, amelyben rögzíti és megvizsgálja, hogy az Adatkezelő jogos érdeke arányosan korlátozza-e az Adatkezelő személyes adatok védelméhez való jogát, magánszféráját, illetve azt, hogy miként biztosítható az egyensúly azAdatkezelő és azÉrintett érdekei között.

Az adattovábbításra vonatkozó tájékoztatások


AzAdatkezelőmeghatározott célból – így különösen valamely harmadik személlyel fennálló szerződés teljesítése érdekében, illetve a jogszabályban meghatározott kötelezettség teljesítése, vagy abelső adminisztratív céljának teljesítése érdekében - azÉrintettek személyes adatait továbbíthatja.

Adattovábbítás esetén - jogszabályon alapuló adattovábbítás kivételével - azAdatkezelő kizárólag olyan címzettek részére továbbítja azÉrintett személyes adatait, amelyek az Európai Unió területén székhellyel rendelkeznek, vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak arra, hogy az általuk történő adatkezelés a GDPR követelményeinek megfelel.

Amennyiben azAdatkezelő személyes adatot harmadik országba – tehát az Európai Unión kívüli országba -  továbbít (vagy harmadik országban működő adatkezelő számára elérhetővé tesz), úgy azAdatkezelő köteles arról gondoskodni, hogy a harmadik országban működő adatkezelő, vagy adatfeldolgozó azÉrintettszemélyes adataival kapcsolatosan azAdatkezelő által biztosított védelemmel azonos mértékű védelmet biztosítson a GDPR V. fejezetében foglaltaknak megfelelően.

Ha olyan harmadik országba történik az adattovábbítás, amely a személyes adatok megfelelő szintű védelmét a GDPR V. fejezete szerint biztosítani nem tudja, akkor az adattovábbítás csak akkor történhet azÉrintett hozzájárulása nélkül, ha az adattovábbítás megfelel a GDPR 49. cikk cikkében foglaltaknak; ennek hiányában a személyes adatok továbbításhoz szükséges azÉrintett kifejezett hozzájárulása.

Az Érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatosan


AzÉrintett kérelmezheti azAdatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. AzÉrintettet megilleti továbbá az adathordozhatósághoz való jog és a jogorvoslathoz való jog.

A hozzáféréshez kapcsolódó jog

AzÉrintett jogosult arra, hogy azAdatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. Az adatkezelés céljai az adott személyes adat vonatkozásában,
 2. Az érintett személyes adat kategóriái,
 3. Azon címzettek kategóriái, akinek az érintett személyes adatait közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, ill. nemzetközi szervezeteket (a harmadik országbeli címzettek, továbbá a nemzetközi szervezetek részére történő adattovábbítás esetén az Érintett jogosult tájékoztatást kérni arra vonatkozóan, hogy az adattovábbítás megfelelő garanciák mellett történik-e)
 4. Az érintett személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai
 5. Amegillető érintetti jogok (helyesbítés, törlés vagy korlátozás joga, az adathordozhatósághoz való jog, valamint a tiltakozás joga az ilyen személyes adatok kezelése ellen)
 6. A valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
 7. Ha az adatot azAdatkezelő nem azÉrintettől szerezte, akkor a forrásra vonatkozó minden elérhető információ
 8. Az érintett személyes adatra vonatkozó automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is; ha történik ilyen természetű adatkezelés, akkor a tájékoztatásnak ki kell terjednie az alkalmazott logikára és arra, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha azÉrintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a kért információkat széles körben használt elektronikus formában kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azÉrintett másként kéri.

AzAdatkezelő azÉrintettől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk, illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti.

Amennyiben az Érintett jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, azAdatkezelő jogosult azÉrintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.

Abban az esetben, amennyiben az Érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, azAdatkezelő jogosult a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat felszámítani.

Amennyiben azÉrintett által megjelölt személyes adatot azAdatkezelő nem kezeli, úgy erről is köteles az Érintettet írásban tájékoztatni.

A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult ahhoz, hogy a reá vonatkozó személyes adatok helyesbítését kérje. Amennyiben az Érintettre vonatkozó személyes adatok hiányosak, úgy azÉrintett jogosult a személyes adtok kiegészítését kérni.

A helyesbítéshez/kiegészítéshez kapcsolódó jog gyakorlása során azÉrintett köteles megjelölni, hogy mely adatok pontatlanok, illetve hiányosak, továbbá köteles az Adatkezelő a pontos, teljeskörű adatról is tájékoztatni. Az Adatkezelő jogosult indokolt esetben az Érintettet felhívni arra, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal - bizonyítsa az Adatkezelő számára.

Az Adatkezelő az adatok helyesbítését, kiegészítését indokolatlan késedelem nélkül teljesíti.

AzAdatkezelő aÉrintett helyesbítéshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel azÉrintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

AzÉrintett jogosult indítványozni, hogy azAdatkezelő a reá vonatkozó személyes adato(ka)t indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. Az Érintett által megjelölt személyes adatra nincsen szükség abból a célból, amelyből azokat azAdatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 2. AzAdatkezelő a személyes adatot (ideértve a különleges adatot is) azÉrintett hozzájárulása alapján kezelte, azÉrintett a hozzájárulását írásban visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. AzÉrintett azAdatkezelőjogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs azAdatkezelő számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez azÉrintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak;
 4. AzAdatkezelő a személyes adatot jogellenesen kezelte,
 5. AzAdatkezelő által kezelt adatot aAdatkezelőrealkalmazandó uniós vagy nemzeti jogban előírt jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
 6. AzÉrintett az adatkezelés ellen tiltakozik és nincs elsőbbséget élvező ok az adatkezelésre.

AzÉrintett a törléshez kapcsolódó kérelmét írásban köteles előterjeszteni és köteles megjelölni, hogy mely személyes adatot milyen okból kíván töröltetni.

Amennyiben azAdatkezelő azÉrintett törléshez kapcsolódó indítványának helyt ad, úgy a kezelt személyes adatot valamennyi nyilvántartásából törli, és erről azÉrintetett megfelelő módon tájékoztatja.

Abban az esetben, amennyiben azAdatkezelő az érintett személyes adatainak törlésére köteles, azAdatkezelőminden olyan ésszerű lépést megtesz – ideértve a technikai intézkedések alkalmazását is – amely ahhoz szükséges, hogy a személyes adatok kötelező törléséről tájékoztassa azon adatkezelőket is, akik az Érintett személyes adatait azok nyilvánosságra hozatala következtében ismerték meg. AzAdatkezelő a tájékoztatójában arról köteles a többi adatkezelőt értesíteni, hogy az Érintett személyes adataira mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másolatpéldányának törlését az Érintett kérelmezte.

AzAdatkezelő az Érintett törléshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel aAdatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. AzÉrintett kérésére azAdatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

AzAdatkezelő nem köteles a személyes adatok törlésére abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges:

a)             a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához;

b)            a magyar vagy Európai Uniós jogszabály által azAdatkezelőre telepített személyes adatok kezelésére irányuló kötelezettség teljesítéséhez;

c)             közérdekből vagy azAdatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához;

d)            a népegészségügy területét érintő közérdek megvalósításához;

e)             közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, feltéve, hogy az Érintett elfeledtetéshez való jogának gyakorlása következtében valószínűsíthetően ellehetetlenítené vagy komolyan veszélyeztetetté válna az adatkezelés;

f)              jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

AzÉrintett jogosult indítványozni, hogy azAdatkezelő a reá vonatkozó személyes adato(k) kezelését, felhasználását korlátozza, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. AzÉrintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben a korlátozás addig tart, amíg azAdatkezelő ellenőrzi az adat pontosságát);
 2. AzAdatkezelő a személyes adatot jogellenesen kezelte, de az Érintett törlés helyett korlátozást kér;
 3. AzAdatkezelő számára az adatkezelés célja megszűnt, de azÉrintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 4. AzÉrintett azAdatkezelőjogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs azAdatkezelő számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez azÉrintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak; ebben az esetben a korlátozás addig áll fenn, amíg megállapításra nem kerül, hogy aAdatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e azÉrintett jogos indokaival szemben. ;

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak azÉrintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekből lehet kezelni.

AzAdatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról azÉrintett előzetesen tájékoztatja.

AzAdatkezelő azÉrintett korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel azAdatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. AzÉrintett kérésére azAdatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

A tiltakozáshoz való jog

AzÉrintettjogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha:

 • az adatkezelés közérdekű vagy azAdatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges vagy
 • az adatkezelés azAdatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,
 • ideértve fenti adatkezeléseken alapuló profilalkotást is.

A fenti esetekben azAdatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, vagyis az adatokat törölni kell,kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek azÉrintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az adathordozhatósághoz való jog

AzÉrintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, azAdatkezelő által kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt azAdatkezelőakadályozná.

Az adathordozhatósághoz való jog azon személyes adatok tekintetében gyakorolhatók, amelyeket azÉrintett azAdatkezelő rendelkezésére bocsátott, és

azÉrintett hozzájárulásán vagy szerződéses jogalapon alapul az adatkezelés, és

az adatkezelés automatizált módon történik.

Amennyiben az egyébként technikailag megvalósítható, azAdatkezelő azÉrintett kérésére a személyes adatokat közvetlenül egy másik, azÉrintett kérelmében megjelölt adatkezelő részére továbbítja. Az adathordozhatósághoz való jog nem teremt kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy az adatkezelők egymással műszakilag kompatibilis adatkezelő rendszereket vezessenek be vagy tartsanak fenn.

Az adathordozhatóság körében azAdatkezelő köteles ingyenesen azÉrintett számára az adathordozót rendelkezésre bocsátani.

Abban az esetben, amennyiben azÉrintett adathordozhatósághoz való joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, azAdatkezelő jogosult azÉrintett kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni.

Az adathordozhatóság körében tett Adatkezelői intézkedés nem jelenti az adatok törlését, azokat aAdatkezelő mindaddig nyilvántartja, ameddig az adatok kezelésére a Adatkezelő megfelelő céllal illetve jogalappal rendelkezik.

Eljárási szabályok az érintetti jogok gyakorlása esetén


A hozzáférés, törlés, helyesbítés, korlátozás, tiltakozástovábbá adathordozhatóság esetén a következő eljárási szabályokat kell alkalmazni: 

AzÉrintett a kérelmét azAdatvédelmi tisztviselőnélnyújthatja be.

A kérelem benyújtásaírásban történhet elektronikus levél útján vagy papír alapon. Az Érintett köteles a kérelemben megjelölni, hogy a mely személyes adat vonatkozásában kériaAdatkezelő intézkedését.

AzAdatkezelő az írásban benyújtott kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül köteles kérelmet elbírálni. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét, illetve a folyamatban lévő kérelmek számát, azAdatkezelő a kérelem elbírálásának határidejét további 2 hónappal meghosszabbíthatja. A meghosszabbítás tényéről, illetve okairól azÉrintett előzetesen tájékoztatni kell.

Amennyiben azÉrintett kérelme megalapozott, azAdatkezelő a kért intézkedést az eljárási határidőn belül végrehajtja, és a végrehajtás megtörténtétével kapcsolatosan írásbeli tájékoztatást ad azÉrintett részére. Ha azAdatkezelő azÉrintett kérelmét elutasítja, köteles erről írásbeli határozatot hozni. Határozatában köteles megjelölni a döntés alapjául szolgáló tényállást, döntésének indoklását a megfelelő jogszabályok illetve eseti döntések bemutatásával, továbbá köteles azÉrintett azAdatkezelő döntésével szemben irányadó jogorvoslati lehetőségekről tájékoztatni.

AzÉrintett az Érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos költségek megtérítésére kizárólag abban az esetben kötelezhető, amennyiben azAdatkezelő azÉrintettta kérelme beérkezését követő 8 napon belül írásban tájékoztatta arról a körülményről, hogy kérelme túlzó jellegű, és ezzel egyidejűleg tájékoztatta az adminisztratív költség mértékéről,de azÉrintett mindezen körülmények ellenére az igényét írásban fenntartotta. Az igény fenntartásának minősül, ha azÉrintett azAdatkezelői tájékoztatás ellenére nem vonja vissza kérelmét 5 munkanapon belül vagy az ügyintézési határidő végéig.

A költségek viselésére kötelezett Érintett a költséget vagy külön köteles megfizetni azAdatkezelő által kibocsátott fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül.

Ha azÉrintett azAdatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha azAdatkezelő a vonatkozó fenti eljárási határidőt elmulasztja, úgy azÉrintettjogorvoslati lehetőségekkel élhet.

Jogorvoslathoz való jog

Panasztételi jog

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelő (ideértve aAdatkezelő) általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a GDPR rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.

 

ANemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságelérhetõségei:

Honlap: http://naih.hu/

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

 

Keresetindítási jog (Bírósághoz fordulás joga)

AzÉrintett– panasztételi jogától függetlenül - bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR szerinti jogait.

AzAdatkezelővel, mint magyar adatkezelővel szemben, magyar bíróság előtt indítható per.

Amennyiben azÉrintett az adatfeldolgozóval szembeni kíván bírósági eljárást kezdeményezni, úgy azt az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

AzÉrintett a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek.

Amennyiben az Érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van, akkor a per a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindítható.

1          EGYÉB RENDELKEZÉSEK


A Tájékoztató rendelkezéseit attól az időtartamtól kezdődően kell új Érintett vonatkozásában alkalmazni, hogy Adatkezelő és azÉrintett között megállapodás jön létre a megbízási jogviszony létesítésére és azÉrintett erre tekintettel azAdatkezelő számára adatot ad át.

Jogszabályváltozás esetén, továbbá a Tájékoztató egyéb okból történő módosítása esetén a Tájékoztatót a jogszabályi változás alapulvételével, illetve egyéb okból módosítani kell és aÉrintettekkel meg kell ismertetni a módosítás szövegét a helyben szokásos módon és a Tájékoztató közlésével azonos módon.